นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการติดต่อโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ

ในกรณีที่ท่านติดต่อมายังโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ (“โรงพยาบาล”) เพื่อให้โรงพยาบาลติดต่อกลับผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ โรงพยาบาลขอแจ้งให้ท่านผู้ติดต่อรับทราบว่า โรงพยาบาลย่อมมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่โรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ดังกล่าว โรงพยาบาลจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลประมวลผลในการติดต่อกับท่าน

เพื่อการให้ข้อมูลและประสานงานกับท่านตามที่ท่านอาจติดต่อมายังโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ (ก) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล (ข) ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (ค) ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ IP Address การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ประเภทต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน (ท่านสามารถศึกษานโยบายคุกกี้ของโรงพยาบาลได้ที่ https://www.s-spinehospital.com/cookies-policy) รวมถึง (ง) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจให้แก่โรงพยาบาล ระหว่างการติดต่อสื่อสาร หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้ยินยอมแก่โรงพยาบาล ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลสุขภาพ ข้อมูล ความพิการ หรือข้อมูลการรักษาพยาบาลเดิมของท่าน ที่ท่านอาจแถลงและนำส่งให้แก่โรงพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยเพื่อการรักษาโรคหรือการรักษาเบื้องต้นของท่านก่อนการรับเข้ารักษาพยาบาล

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังโรงพยาบาล (เช่น เพื่อการตอบคำถาม การส่งข้อมูลหรือการจัดการข้อร้องเรียนการใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)

2. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมรับประกันคุณ ภาพ การวิเคราะห์ จัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

3. การวิเคราะห์ความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบกระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างโรงพยาบาลและท่าน

โรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่โรงพยาบาลยังมีหน้าที่การให้บริการแก่ท่าน และระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบการให้บริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลได้ให้แก่ท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่โรงพยาบาลจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในกรณีเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา โรงพยาบาลอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของโรงพยาบาล ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ท่าน เช่น บุคลากรทางการแพทย์ที่อาจต้องพิจารณาข้อมูลของท่านในเบื้องต้นก่อนการตอบคำถาม โดยโรงพยาบาลจะดำเนินการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

โรงพยาบาลรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับความอ่อนไหวของข้อมูลที่ท่านอาจส่งต่อเปิดเผย โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ ตามความเหมาะสมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

โรงพยาบาลเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อโรงพยาบาล เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยติดต่อมาที่: [02-034-0808] หรือ อีเมล: [sspinehospital@gmail.com ]