รศ.นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณ
Bunpoth Sitthinamsuwan, Asst.Prof., MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง และระบบประสาท
Spine and Nerve Specialist

– แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– International Master Degree in Neurovascular Diseases (M.Sc.)โครงการร่วมระหว่าง Paris-Sud University (ฝรั่งเศส) และมหาวิทยาลัยมหิดล
– แพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญสาขาประสาท ศัลยศาสตร์ (ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์) แพทยสภา
– อาจารย์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– Bachelor Degree Phramongkutklao college of medicine
– Specialty of Neurological Surgery ,Medical Practitioner Licence No.33921