รศ.นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณ
Bunpoth Sitthinamsuwan, Asst.Prof., MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง และระบบประสาท
Spine and Nerve Specialist

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- International Master Degree in Neurovascular Diseases (M.Sc.)โครงการร่วมระหว่าง Paris-Sud University (ฝรั่งเศส) และมหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญสาขาประสาท ศัลยศาสตร์ (ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์) แพทยสภา
- อาจารย์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- Bachelor Degree Phramongkutklao college of medicine
- Specialty of Neurological Surgery ,Medical Practitioner Licence No.33921

โทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 02-034-0808 Line ID @s-spinehospital