ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำโรงพยาบาลเอส

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกท่านของโรงพยาบาลเอส
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์ในการรักษาด้านกระดูก และระบบประสาทเป็นอย่างดี
ทั้งยังได้ศึกษา และทำการวิจัยเพิ่มเติม ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางจากต่างประเทศ

นพ. ดิตถพงษ์ บุญอำพล
DITTAPONG BOONAMPOL, MD.

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง ระบบประสาท และสมอง
Spine and Nerve Specialist
MD, FRCST, FICS
 

นพ.ธนวัฒน์ อุณหโชค
Tanawat Ounahachok, MD.

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง เส้นประสาท และสมอง
Spine and Nerve Specialist

นพ.เมธี ภัคเวช
Matee Phakawech, MD.

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง และออร์โธปิดิกส์
Spine and Orthopedic Surgery

นพ.ฐปนัตว์ จันทราภาส
Tapanut Chuntarapas, MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง เส้นประสาท และสมอง
Spine and Nerve Specialist

นพ.ศรัณย์ จินดาหรา
Sarun Jindahara, MD.

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง และออร์โธปิดิกส์
Spine and Orthopedic Surgery

นพ.ชุมพล คคนานต์
Chumpon Kakanan, MD.

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง เส้นประสาท และสมอง
Spine and Nerve Specialist

นพ.วิศิษฐ์ แซ่ล้อ
Wisit Sae-Lor, MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง เส้นประสาท และสมอง
Spine and Nerve Specialist

นพ.ธีร์ ธีระบุญญกิจ
Thee Theeraboonyakij, MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง เส้นประสาท และสมอง
Spine and Nerve Specialist

นพ.พร นริศชาติ
Paul Narischat, MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง เส้นประสาท และสมอง
Spine and Nerve Specialist

นพ.พล อนันตวราศิลป์
Pol Anantavarasilp, MD.

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังเส้นประสาทและสมอง
SPINE And Nerves Specialist

รศ.นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณ
Bunpoth Sitthinamsuwan, Asst.Prof., MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง เส้นประสาท
Spine and Nerve Specialist

พญ.ปาริชาติ สวรรยาธิปัติ
Parichart Sawanyathipati, MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยา
Anesthesiology