ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำโรงพยาบาลเอส

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกท่านของโรงพยาบาลเอส
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์ในการรักษาด้านกระดูก และระบบประสาทเป็นอย่างดี
ทั้งยังได้ศึกษา และทำการวิจัยเพิ่มเติม ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางจากต่างประเทศ

นพ. ดิตถพงษ์ บุญอำพล
DITTAPONG BOONAMPOL, MD.

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง ระบบประสาท และสมอง
Spine and Nerve Specialist
MD, FRCST, FICS
 

นพ.เมธี ภัคเวช
Matee Phakawech, MD.

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ และกระดูกสันหลัง
Orthopedic AND SPINE Surgery

นพ.ฐปนัตว์ จันทราภาส
Thapanut Jantarapas, MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง เส้นประสาท และสมอง
Spine and Nerve Specialist

นพ.ศรัณย์ จินดาหรา
Sarun Jindahara, MD.

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ และกระดูกสันหลัง
Orthopedic AND SPINE Surgery

นพ. ณฐพล ลิตติรานนท์
NATHAPOL LITTIRANON, MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และกระดูกสันหลัง
Bone , Joint and Spine Specialist

พญ.ปาริชาติ สวรรยาธิปัติ
Parichart Sawanyathipati, MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยา
Anesthesiology

รศ.นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณ
Bunpoth Sitthinamsuwan, Asst.Prof., MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง เส้นประสาท
Spine and Nerve Specialist

นพ.วิศิษฐ์ แซ่ล้อ
Wisit Sae-Lor, MD.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง เส้นประสาท และสมอง
Spine and Nerve Specialist